Activitatea Consiliului

Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova (până în 2019 Consiliul Coordonator al Audiovizualului) a fost creat în 1996 prin Legea audiovizualului nr. 603 din 3 octombrie 1995 și Hotărârea Parlamentului nr. 988 din 15.10.1996 în calitate de autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public care reglementează domeniul comunicării audiovizuale.

În 2006, Parlamentul a adoptat Codul audiovizualului al Republicii Moldova, care a fost aplicat până la momentul abrogării acestuia în 2018.

 

În 2018, confirmând adeziunea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind exprimarea și liberul acces la serviciile media audiovizuale, în temeiul art. 66 lit. d), art. 72 alin. (3) lit. r), art. 126 alin. (2) lit. a) și b) și art. 132 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul serviciilor media audiovizuale, care transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții de stabilitate prin acte cu puterea de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva servicii mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010. 

 

Codul serviciilor media audiovizuale intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019 stabilește că Consiliul Audiovizualului (succesorul de drept al Consiliului Coordonator al Audiovizualului) este garant al interesului public în domeniul audiovizualului.

 

Misiunea Consiliul Audiovizualului (CA) este de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale, cu normele, standardele şi cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Interes public în domeniul audiovizualului reprezintă interesul pentru asigurarea unei informări pluraliste și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură.

 

În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare:

 

 • a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune;
 • a reglementărilor privind conținuturile serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și servicii de platformă de partajare a materialelor video;
 • a reglementărilor privind comunicările comerciale audiovizuale;
 • a reglementărilor privind regimul juridic al proprietății;
 • a reglementărilor privind modul de desemnare a membrilor Consiliului de supraveghere și de examinare a raportului anual de activitate al acestuia;
 • a reglementărilor privind asigurarea accesului la servicii media audiovizuale, privind informarea corectă, dreptul la replică, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen;
 • a reglementărilor privind protejarea spațiului audiovizual național;
 • a metodologiilor de monitorizare a conținuturilor serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și ale serviciilor de platformă de partajare a materialelor video;
 • a metodologiilor de monitorizare a pluralismului audiovizual și a respectării normelor privind remedierea situațiilor referitoare la situația dominantă în formarea opiniei publice;
 • a altor acte normative care asigură implementarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale;
 • a normelor și procedurilor interne potrivit la art.80 alin.(1) din Codului serviciilor media audiovizuale;
 • a reglementărilor privind implementarea măsurilor necesare în condițiile Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război.

 

În calitatea sa de garant al interesului public, Consiliul Audiovizualului:

 

 • exercită controlul asupra modului în care furnizorii și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate, conform Codului serviciilor media audiovizuale. Controlul asupra conținuturilor serviciilor media audiovizuale și ale programelor audiovizuale este exercitat numai după furnizarea acestora, în conformitate cu art. 7 alin. (5);
 • supraveghează spațiul audiovizual național și, în cazul constatării dezinformării în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare sau în cadrul serviciilor media audiovizuale retransmise, dispune monitorizarea repetată a acestora în decurs de 7 zile;
 • elaborează și aprobă lista evenimentelor de importanță majoră;
 • examinează și soluționează petițiile și sesizările furnizorii de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video și a distribuitorilor de servicii media, inclusiv cu privire la dreptul de autor și la drepturile conexe;
 • elaborează și actualizează listele de servicii media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” și le publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului;
 • cooperează cu instituții similare din alte state în vederea preluării și implementării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul audiovizualului;
 • cooperează cu alte autorități publice și instituții competente din Republica Moldova în vederea aplicării legislației în domeniul audiovizualului;
 • exercită atribuții prevăzute de Codul electoral și de alte acte normative etc.

 

În activitatea de supraveghere și control, Consiliul Audiovizualului verifică aspectele semnalate în sesizările recepționate de la petiționari sau se autosesizează cu privire la modul în care furnizorii și distribuitorii de servicii media audiovizuale respectă legislația națională audiovizuală. Atunci când constată încălcări, în funcție de gravitate încălcării, de efectele încălcării, precum și de frecvență încălcării comise în ultimele 12 luni, CA aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 84 din Codul serviciilor media audiovizuale.

 

Consiliul Audiovizualului, în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege, emite acte normative și reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare. 

 

Consiliul Audiovizualului este constituit din 7 membri. Şedinţele Consiliului Audiovizualului sînt deliberative cu prezenţa a cel puţin 5 membri. CA adoptă decizia cu votul a cel puțin 4 membri, cu excepția cazurilor prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale. 

 

Membrii Consiliului Audiovizualului sunt desemnați prin hotărârea Parlamentului, pentru un singur mandat de 6 ani. Membrii CA nu reprezintă entitatea care i-a desemnat și îşi onorează atribuţiile în conformitate cu legea, fiind liberi de influență oricăror alte entități publice sau private. CA este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte aleşi prin vot secret de cel puţin 5 membri ai Consiliului.