Anunț concurs: Consultant, Direcția licențiere furnizori (prelungit)

08.05.2024
Data limită de depunere a dosarelor - 10 iunie 2024, 16:30

Scopul funcţiei

 

 

Contribuirea la organizarea activității sectorului în care activează prin aplicarea prevederilor legislației din domeniul audiovizual.

 

 

Salariul de funcție

 

De la 9530 Lei (brut)

 

Sarcinile de bază

 

 1. Participarea la expertizarea materialelor prezentate Consiliului de către titulari în vederea obținerii licenței de emisie.
 2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii pentru ședințele CA în domeniul de activitate al Direcției.
 3. Participarea la perfectarea și reperfectarea licențelor de emisie.
 4. Recepționarea, examinarea rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale.

 

 

Condiţiile de participare la concurs

 

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba română;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • preferabil experienţă în serviciul public
 • Cunoașterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților. 

  • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.consiliuaudiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: [email protected]
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Persoana de contact: Rodica Molea, tel. 022-24-39-09

 

 

Bibliografia concursului

 

 • Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea integrităţii nr. 82/2017;
 • Legea nr. 148/2023 privind accesul la informaţiile de interes public;

 

 

Surse de informare:

 • https://consiliuaudiovizual.md/
 • www.legis.md

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE