Anunț concurs: Consultant principal, Secția politici publice (prelungit)

17.11.2022
Data limită de aplicare - 09.12.2022, 16:30

Scopul funcţiei

 

Contribuie la asigurarea procesului de planificare, analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice pe segmentul de activitate al Consiliului Audiovizualului.

 

Sarcinile de bază

 

 1. Elaborarea Planurilor anuale de acțiuni a Secției și a Consiliului Audiovizualului.
 2. Monitorizarea și evaluarea gradului de realizarea a Planurilor de acțiuni a Secției și a Consiliului Audiovizualului.
 3. Oferirea asistenței metodologice subdiviziunilor Consiliului cu privire la procesul şi cerinţele faţă de elaborarea, monitorizarea, evaluarea impactului, precum şi raportarea privind realizarea  planurilor de acțiuni.
 4. Elaborarea rapoartelor de performanță, rapoartelor trimestriale și a rapoartelor anuale de activitate a Secției și al Consiliului Audiovizualului.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalate în domeniu.
 • Minimum 2 ani experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel, cel puţin, intermediar (citit, scris, vorbit);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (vedeți mai jos)

  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

 • Copia buletinului de identitate

  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională

  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere

  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 • Alte documente necesare:
  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.

  • Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail:  resurseumane@consiliuaudiovizual.md
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46

 

Salariul pe funcție

 

De la 9920 Lei

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova;
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea integrităţii nr. 82/2017;

Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE