Anunț concurs: Consultant superior, Secția juridică (prelungit)

01.11.2022
Data limită de aplicare - 25.11.2022, 16:30

Scopul funcţiei

 

Contribuirea la realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în vederea realizării obiectivelor Consiliului prin asigurarea suportului juridic al activității și respectarea uniformă a legislației.

 

Sarcinile de bază

 

 1. Reprezentarea intereselor Consiliului în ierarhia instanţelor de judecată.
 2. Contribuie la procesul de îmbunătățire a calității actelor emise de Consiliul Audiovizualului.
 3. Participarea la expertizarea, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative din domeniul audiovizualului.
 4. Acordarea asistenţei metodologice furnizorilor şi distribuitorilor de servicii media audiovizuale.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii: Superioare juridice, de licență sau echivalate

Experiență profesională:
Minimum un an în domeniul juridic, preferabil experiența în serviciul public
Cunoștințe:
Conoașterea legislației în domeniul juridic și al audiovizualului;
Cunoșterea utilizării calculatorului și a aplicațiilor soft, cunoștințe în utilizarea internetului.
Cunoașterea unei limbi de circuație internațională  la nivel cel puțin intermediar;

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (vedeți mai hos)Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitateCopiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesionalăCopia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundereCazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 • Alte documente necesare:Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.
  • Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail:  [email protected]
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46

 

Salariul de funcție

 

De la 8930 Lei

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova;
Codul muncii al Republicii Moldova;
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova;
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
Legea integrităţii nr. 82/2017;
Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE