Anunț concurs: Consultant superior, Serviciul financiar (prelungit)

18.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor - 29 martie 2024, 16:30

Scopul funcţiei

 

Asigurarea evidenței contabile ale activității economico-financiare, elaborării și excutării bugetului CA în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

 

Salariul de funcție

De la 10580 Lei (brut), spor lunar 1300, spor pentru performanță, spor lunar pentru gradul profesional

 

 

Sarcinile de bază

 

 1. Asigurarea înregistrării în evidența contabilă a operațiunilor economice.
 2. Asigurarea efectuării plăților către persoanele fizice și juridice.
 3. Participarea la elaborarea proiectului planului de finanțare anual.
 4. Participarea la efectuarea inventarierii activelor și pasivelor ale Consiliului Audiovizualului și arhivarea dosarelor Serviciului.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii:
– Superioare, de licenţă sau echivalate în domeniul finanţelor, contabilităţii sau economiei;
Experiență profesională:
– Preferabil 1 an de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.

 

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților. 

  • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.consiliuaudiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: [email protected]
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Persoana de contact: Rodica Molea, tel. 022-24-39-09

 

 

Bibliografia concursului

 

 

 

 • Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova Nr.174/2018;

Acte normative în domeniul serviciului  public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea Contabilității nr. 113/2007;
 • Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetare – fiscale nr. 181/2014;
 • Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind  casarea bunurilor  uzate raportate la mijloace fixe;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/ 2015 cu privire la aprobarea Planul de conturi contabile în sistemul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE