Anunț concurs: Șef Direcția administrativă

19.01.2024
Data limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2024

Scopul funcţiei

 

Administrarea, menținerea și deservirea tehnică a Consiliului Audiovizualului.

 

 

Salariul de funcție

 

De la 10580 Lei (brut)

 

Sarcinile de bază

 

Administrarea proprietăților mobile și imobile ale Consiliului Audiovizualului.

Monitorizarea și coordonarea activității personalului de deservire tehnică.

Asigurarea protecției, securității și sănătății în muncă a angajaților CA.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • 1 an experiență profesională în domeniu.
 • Cunoșterea legislației în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.
 • Permis de conducere categoria B.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: resurseumane@consiliuaudiovizual.md
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Persoana de contact: Rodica Molea, tel. 022-24-39-09

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE