Anunț concurs: Șef serviciu, Serviciul comunicare și relații externe (prelungit)

11.10.2023
Data limită de depunere a dosarelor: 13 octombrie 2023

Scopul funcţiei

 

Organizarea activității externe a Consiliului prin stabilirea și menținerea relațiilor cu autoritățile de reglementare/omoloage din alte state, rețelele internaționale ale autorităților de reglementare în domeniul audiovizualului, instituții internaționale, instituțiile publice și de stat, societatea civilă, alte instituții relevant. Asigurarea procesului de informare promptă, corectă şi profesionistă despre activitatea Consiliului Audiovizualului.

 

 

Sarcinile de bază

 

 1. Coordonarea procesului de aplicare a legislației audiovizuale naționale și transpunerii legislației europene în legislația națională.
 2. Asigurarea unui dialog continuu cu societatea civilă și acordarea asistenței informaționale în domeniul audiovizualului instituțiilor de stat și internaționale.
 3. Asigurarea procesului de informare promptă, oportună, corectă şi echidistantă despre activităţile Consiliului.
 4. Coordonarea, executarea și raportarea sarcinilor conform planurilor de activitate anuale a Serviciului și a Consiliului.
 5. Conducerea/managementul Serviciului comunicare și relații externe.

 

 

Condiţiile de participare la concurs

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalate în domeniul relații internaționale, jurnalism sau domenii aferente.
 • Minim 1 an de experiență în domeniu.
 • Cunoașterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); Cunoașterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

 

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 • Alte documente necesare:
  ​​​​​Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.

  • Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
   În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.
   Formularul de participare și acordul pot fi găsite: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: resurseumane@consiliuaudiovizual.md
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46

 

 

Salariul de funcție

 

de la 11 730

 

 

Bibliografia concursului

 

 

 • Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr.64/2010 privind libertatea de exprimare;
 • Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).
 • http://www.coe.int – informaţii generale despre Consiliul Europei;
 • http://europa.eu.int – informaţii generale despre Uniunea Europeană.

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE