Anunț concurs: Specialist principal, Secția asistență Consiliu (prelungit)

29.03.2023
Termenul limită de depunere a dosarelor: 06.04.2023

Scopul funcţiei

 

Asigurarea suportului organizatoric și informațional  membrilor și conducerii Consiliului, asigurarea traducerii complete și exacte a deciziilor emise de Consiliul Audiovizualului și a altor materiale, traducerea cărora se solicită, conform prevederilor legislației.

 

Sarcinile de bază:

 

 1. Acordarea asistenței informaționale angajaților Consiliului, examinarea petițiilor și scrisorilor parvenite, în domeniul său de competență.
 2. Traducerea, conform prevederilor legislației în vigoare, a deciziilor emise de Consiliului Audiovizualului, cu respectarea termenilor stabiliți.
 3. Asigurarea publicării deciziilor în Monitorul Oficial și pe pagina web a Consiliului.

 

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

 

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • 1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public
 • Cunoașterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

 

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  ​​​​​Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.

  • Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
   În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.
   Formularul de participare și acordul pot fi găsite: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

 

Salariul pe funcție

De la 8040 Lei

 

 

Bibliografia concursului

 

 

 • Codul muncii al Republicii Moldova.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 82 /2017 integrității;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 •  Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE
 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie