Anunț concurs: Specialist superior, Direcția autorizare și control distribuitori (prelungit)

05.07.2023
Data limită de depunere a dosarelor - 14 iulie 2023, 16.30

Scopul funcţiei

 

Organizarea şi coordonarea activității sectorului de care este responsabil prin implementarea prevederilor legislației din domeniu.

 

 

Sarcinile de bază ale funcţiei

 

 1. Expertizarea materialelor prezentate în vederea obținerii autorizațiilor de retransmisiune.
 2. Perfectarea și reperfectarea autorizațiilor de retransmisiune.
 3. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii pentru ședințele CA, în domeniul de activitate al Direcției.
 4. Ținerea lucrărilor de secretariat a Direcției.

 

 

Condiţiile de participare la concurs

 

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalate.
 • 6 luni experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.
 • Cunoașterea legislației audiovizuale a Republicii Moldova şi a celei europene;
 • Cunoașterea situației actuale în audiovizual, precum și a perspectivelor de dezvoltare ale domeniului.
 • Cunoștinte de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

 

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției

Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

 • Copia buletinului de identitate

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 • Alte documente necesare:

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.

 

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: [email protected]
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab: nr. 46
 • Personal, la sediul CA: Chișinău, Strada Vlaicu Pârcălab 46

Pentru mai multe detalii puteți apela: (022)24-39-09

 

 

 

Bibliografia concursului

 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea integrităţii nr. 82/2017;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

 

Surse de informare:

 

 • https://consiliuaudiovizual.md/
 • www.legis.md

Fişiere relevante

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE
 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie