Anunț concurs: Specialist superior, Direcția licențiere furnizori (prelungit)

08.05.2024
Data limită de depunere a dosarelor - 12 iulie 2024, 16:30

Scopul funcţiei

 

Contribuirea la organizarea activității sectorului în care activează prin implementarea prevederilor legislației din domeniu.

 

Sarcinile de bază

 

 1. Participarea la perfectarea și reperfectarea licențelor de emisie.
 2. Ținerea lucrărilor de secretariat a direcției.
 3. Participă la recepționarea, examinarea rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale.

Salariul de funcție

 

de la 8580

Condiţiile de participare la concurs

 

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalate, preferabil în domeniul audiovizual, media, drept, economie.
 • 6 luni experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.
 • Cunoașterea legislației în domeniu și a situației actuale în audiovizualul Republicii Moldova/
 • Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice.
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (vedeți mai jos)Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 • Alte documente necesare:

 

  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.consiliuaudiovizual.md  la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: [email protected]
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46

 

 

 

Bibliografia concursului

 

  • Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
  • Codul administrativ al Republicii Moldova;
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
  • Legea integrităţii nr. 82/2017;
  • Legea Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare
   a activităţii de întreprinzător.

   

  Surse de informare:

  • https://consiliuaudiovizual.md/
  • www.legis.md

Fişiere relevante

28.08.2022
Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
28.08.2022
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
28.08.2022
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE