Anunț concurs: Auditor intern superior, Serviciul audit intern (prelungit)

12.01.2024
Data limită de depunere a dosarelor - 15 martie 2024, 16:30

Scopul funcţiei

 

Evaluarea sistemelor de management ale subdiviziunilor Consiliului. Acordarea consultației și oferirea recomandărilor privind sistemul de control intern managerial, întru perfecționarea acestuia și contribuirea la îmbunătățirea activității Consiliului Audiovizualului.

 

Sarcinile de bază

 

 1. Planificarea şi coordonarea auditului intern în domeniile de activitate ale CA.
 2. Efectuarea misiunilor de audit intern și asigurarea urmăririi implementării recomandărilor.
 3. Asigurarea activității de audit public intern, elaborarea și monitorizarea programului de asigurare și îmbunătățire a activității manageriale în cadrul Consiliului.
 4. Oferirea consultanței în domeniul implementării și consolidării sistemului de control intern managerial în cadrul CA.

 

 

Condiţiile de participare la concurs

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente (domeniile contabilitate şi audit, finanţe, economie, drept)
 • Certificatul de calificare al auditorului
 • Experiență  profesională în domeniu
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul auditului
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice
 • Cunoaşterea situaţiei actuale în domeniul audiovizualului din Republica Moldova
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet

 

Salariul de funcție

 

de la 11 750

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 • Alte documente necesare:
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

 

 

Modalitatea de depunere a documentelor

 

 • E-mail: [email protected]
 • Poștă, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, nr. 46
 • Personal, la sediul: Chișinău, str. V. Pârcălab, nr. 46

 

 

 

Bibliografia concursului

 

–   Codul Serviciilor media Audiovizuale al Republicii Moldova Nr. 174/2018

Acte normative în domeniul serviciului public:
–    Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
–     Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;

Acte normative în domeniul de specialitate:
–     Legea privind controlul financiar public intern nr.229/2010;
–     Ordinul ministrului finanțelor nr.113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern;
–     Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2012 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public;
–    Ordinul ministrului finanţelor nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit);
–   Ordinul ministrului finanţelor nr.105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public;
–    Ordinul ministrului finanţelor nr.113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

–    Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni în sectorul public.

Fişiere relevante

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE