Întrebări frecvente

Această secție oferă răspunsuri la întrebările frecvente pe care consumatorii de servicii media le au despre activitatea Consiliului Audiovizualului (CA) și despre domeniul audiovizual, în general. Răspunsurile sunt prezentate într-o formă simplificată și concisă. Pentru detalii, vă recomandăm să consultați actele legislative, în special Codul serviciilor media audiovizuale, pe pagina „Legislație”.

Consiliul Audiovizualului este o autoritate publică de reglementare cu misiunea de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile prevăzute de Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu. 

 

CA este garantul interesului public în domeniul audiovizualului care reprezintă interesul pentru asigurarea unei informări pluraliste și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură.

Consiliul Audiovizualului:

 

 • este responsabil pentru punerea în aplicare a legislației în domeniul audiovizual,
 • verifică cum furnizorii și distribuitorii de servicii audiovizuale (posturi TV și Radio, televiziune prin cablu, IPTV și GSM, platforme de partajare a materialelor video, servicii audiovizuale neliniare), aflați în jurisdicția Republicii Moldova, respectă legislația,
 • evaluează situația din domeniu, inclusiv prin prisma practicilor anticoncurenţiale;
 • urmărește respectarea pluralismului audiovizual, 
 • elaborează regulamente, metodologii și alte acte necesare pentru reglementarea domeniului,
 • acordă licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisiune,
 • monitorizează conținutul programelor audiovizuale cu privire la asigurarea informării corecte, volumul programelor locale, europene și în limba română, protecția minorilor și persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen, reflectarea campaniilor electorale, publicitate, plasare de produse, etc.,
 • controlează programele audiovizuale cu privire la discursul care incită la ură, dezinformare, propaganda agresiunii militare, conținut extremist, conținut cu caracter terorist sau care prezintă o amenințare pentru securitatea națională, 
 • asigură transparența datelor despre proprietari şi modul de finanţare a serviciilor media audiovizuale, 
 • exercită alte atribuții prevăzute de lege. 

 

 

Consiliul Audiovizualului nu se ocupă de:

 

 • portaluri online, care nu nu intră în concurență cu serviciile media audiovizuale, bloguri, motoare de căutare pe internet, 
 • ce scriu sau postează oamenii pe internet și rețelele sociale, 
 • ziare și reviste, 
 • litigii individuale cu furnizorii sau distribuitorii de servicii media audiovizuale, 
 • cenzurarea programelor audiovizuale. 

Consiliul Audiovizualului este independent din punct de vedere organizaţional faţă de orice altă entitate. CA este constituit din 7 membri numiți în funcție prin votul deputaților. 

Autoritatea de reglementare este condusă de un preşedinte şi de un vicepreşedinte aleşi prin vot secret de cel puţin 5 membri ai Consiliului. 

 

Funcționarea autorității publice este asigurată de aparatul CA, care este format din funcționari publici, personal de deservire tehnică și personal auxiliar. Aparatul Consiliului este format din 4 direcții, 3 secții și 6 servicii. 

Aflați mai multe despre componența și organizarea CA pe paginile: „Membri” ,„Organigrama”

Furnizorii de servicii media sunt responsabili pentru conținutul programelor pe care le difuzează. Fiecare post TV sau Radio decide în mod liber și independent asupra programelor pe care le transmite, în funcție de audiențele pe care dorește să le obțină, atât timp cât respectă obligațiile prevăzute de legislație. Este interzisă imixtiunea de orice tip în conţinutul, formatul sau în modalităţile de creare şi prezentare a programelor audiovizuale şi a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane sau autorităţi publice.

 

Totodată, și utilizatorii serviciilor media, persoane vizate în programe audiovizuale au anumite drepturi (de exemplu, dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, dreptul la respectul vieţii private şi de familie, dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, etc.) Pentru a vă exercita dreptul de răspuns sau pentru a vă expune părerea cu privire la un program, puteți contacta direct postul respectiv. Puteți vizita secțiunea „Registre de servicii media”, unde puteți găsi datele de contact ale furnizorilor și distribuitorilor de servicii media din Republica Moldova.

Dacă sunteți de părere că un program audiovizual încalcă legislația, puteți sesiza Consiliul Audiovizualului așa cum este descris mai jos. 

Puteți depune o petiție la Consiliul Audiovizualului:

 

 1. Online pe pagina web a CA
 2. La adresa de poșta electronică (email): [email protected]
 3. La adresa poștală: Consiliul Audiovizualului, str. Vlaicu Pârcălab, 46, MD-2012, mun. Chișinău
 • Numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
 • denumirea autorității publice;
 • obiectul petiției și motivarea acesteia;
 • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii petiţiei, efectuează un control privind circumstanţele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia CA cu cel mult 15 zile lucrătoare. În cel mult 5 zile lucrătoare după efectuarea controlului privind circumstanţele de fapt, CA examinează petiţia în şedinţă publică, anunţă rezultatele controlului, audiază subiecţii interesaţi şi decide respingerea sau acceptarea petiţiei şi, după caz, aplicarea unei sancţiuni.

Pentru încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, CA aplică sancţiuni stabilite individual, în funcţie de gravitatea încălcării, de efectele acesteia, precum şi de frecvenţa încălcărilor comise în ultimele 12 luni. 

 

Legea prevede următoarele tipuri de sancțiuni, care se aplică gradual, în funcție de încălcarea comisă: 

 

 • avertizare publică;
 • amendă: 

 

  • de la 5000 de lei la 10 000 de lei,
  • de la 10 000 de lei la 15 000 de lei,
  • de la 15 000 de lei la 20 000 de lei,
  • de la 25 000 de lei la 30 000 de lei,
  • de la 40 000 de lei la 70 000 de lei,
  • de la 70 000 de lei la 100 000 de lei;
 • suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale până la 3 luni;
 • suspendarea licenţei de emisie sau a autorizaţiei de retransmisiune (pentru unele încălcări, pe o perioadă de cel mult 2 luni).

 

Decizia Consiliului Audiovizualului privind aplicarea sancţiunii este motivată, devenind executorie de la data publicării. Deciziile CA privind aplicarea sancţiunii pot fi atacate în instanţa de judecată, fără a fi necesară depunerea unei cereri prealabile.

 

Pentru detalii despre aplicarea sancțiunilor, puteți consulta articolul 84 din Codul seviciilor media audiovizuale.

Furnizor de servicii media – persoană fizică sau juridică care poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a serviciului respectiv.

Distribuitor de servicii media – persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii media audiovizuale, prin retransmisiune, pe bază de relaţii contractuale cu furnizorii de servicii media sau cu persoane autorizate în condiţiile legii.

Există 3 categorii de furnizorii de servicii media audiovizuale:

furnizor naţional de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populaţiei la nivel naţional şi pot fi recepţionate de cel puţin 2/3 din populaţia Republicii Moldova;

furnizor regional de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populaţiei la nivel regional şi pot fi recepţionate de cel puţin 1/3 din populaţia Republicii Moldova;

furnizor local de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populaţiei la nivel local şi care pot fi recepţionate de mai puţin de 1/3 din populaţia Republicii Moldova,

În fiecare an, CA elaborează lista furnizorilor de servicii media și îi clasifică în naționali, regionali și locali. Informația actualizată se publică pe pagina „Lista furnizorilor de servicii media”.

 

De asemenea, CA ține şi actualizează registrele furnizorilor și distribuitorilor de servicii media. Aceste documente sunt plasate pe pagina „Registre servicii media”. Registrele conțin date de contact, zone de difuzare sau retransmisie și altă informație importantă despre furnizorii și distribuitorii de servicii media.   

Furnizorii de servicii media au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al utilizatorilor serviciilor media audiovizuale la diferite categorii de informaţii despre activitatea lor, inclusiv despre proprietarii beneficiari, lista acţionarilor şi asociaţilor, etc. 

 

De asemenea, furnizorii privaţi sunt obligaţi să publice pe propriile pagini web şi să prezinte Consiliului Audiovizualului, anual, pînă la data de 1 februarie, un raport de activitate, care să cuprindă numele, cetăţenia proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietăţii, sursele de finanţare a serviciului media audiovizual şi alte informaţii pentru anul de activitate precedent.

 

Totodată, CA, conform legii, asigură transparenţa proprietăţii şi finanţării furnizorilor de servicii media şi a distribuitorilor de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova. Informația despre proprietarii serviciilor media este publicată pe pagina web CA, la secțiunea „Transparența proprietății serviciilor media”.

Există 2 tipuri de comunicare audiovizuală:

 

? comunicare comercială audiovizuală – mesaj destinat să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice sau juridice, ce sunt incluse sau însoțesc un program audiovizual în schimbul unei plăți sau în scopul autopromovări. Comunicările comerciale audiovizuale pot lua forma publicităţii, sponsorizării, teleshopingului, plasării de produse etc.
? comunicare audiovizuală cu conținut comercial mascat – reprezentarea bunurilor, seviciilor, denimirii, mărcii comerciale ori activității unui producător sau furnizor în cadrul programelor audiovizuale. Reprezentarea poate fi considerată intenționată, mai ales în schimbul unei plăți, fiind destinată unor scopuri de publicitate, inducând publicul în eroare în privința naturii acesteia.

Comunicarea comercială audiovizuală presupune promovarea, directă ori indirectă, a bunurilor, serviciilor sau imaginii unei persoane fizice/juridice.

 

Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze următoarele forme de comunicări comerciale audiovizuale:

 

?sponsorizare;
? publicitate;
? teleshopping;
? plasare de produse;
? autopromovare;
? publicitate interactivă;
? publicitate prin ecran partajat;
? publicitate virtuală;
? sponsorizare virtuală.
Principala cerință față de comunicările comerciale este ca acestea să fie corecte și oneste.