A FOST APROBAT PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2022 AL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

16.02.2022

În cadrul ședinței de azi, 16 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2022 al instituției.

Planul conține 7 obiective strategice și prevede, în principal, următoarele acțiuni:

 

1. Consolidarea capacităților administrative și instituționale ale Consiliului Audiovizualului

 

– Dezvoltarea bazei tehnice și materiale

– Dezvoltarea paginii web a Consiliului Audiovizualului

– Evaluarea externă (peer-to-peer review) a managementului CA din partea Comisiei Europene

 

2. Activități de reglementare

 

 Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CA

 Elaborarea și adoptarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune

– Elaborarea și aprobarea Listei evenimentelor de importanță majoră

 Elaborarea și aprobarea Listei must-carry

– Elaborarea Regulamentului privind comunicările comerciale

– Elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pentru anii 2023-2025

 Elaborarea și aprobarea Avizului de furnizare a serviciului media neliniar

 Elaborarea și aprobarea metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale

– Revizuirea clasificării furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova

 Revizuirea altor acte normative ale CA

 

3. Monitorizarea respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale

 

– Monitorizarea generală și tematică a serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv la capitolele:

  • respectarea asigurării informării corecte;

  • asigurarea echilibrului și pluralismului politico-social;

  • respectarea condițiilor de plasare a programelor audiovizuale locale;

  • protejarea spațiului audiovizual național;

  • protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național;

  • respectarea condițiilor de plasare a publicității.

 Controlul asupra modului de executare a prevederilor legale, a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media audiovizuale

– Asigurarea controlului respectării drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către furnizorii și distribuitorii de servicii media

 Controlul respectării cerințelor privind transparența proprietății și regimului juridic al proprietății furnizorilor de servicii media audiovizuale

 

4. Asigurarea comunicării interinstituționale

 

 Stabilirea și menținerea legăturilor de colaborare cu autoritățile de reglementare din alte state, asigurând schimbul de informație și experiență

 Asigurarea participării reprezentanților CA la reuniunile, conferințele și seminarele rețelelor internaționale, cele organizate de autoritățile și instituțiile naționale, precum și organizațiile societății civile

 Organizarea consultărilor cu furnizorii media de televiziune și radiodifuziune sonoră și societatea civilă

– Stabilirea de întrevederi/parteneriate cu reprezentanții autorităților publice, în vederea perfecționării cadrului legal, în principal cu Comisia Electorală Centrală, Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

– Realizarea întrevederilor și Stabilirea de parteneriate cu organismele internaționale, în principal cu Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNICEF, Înaltul Comisar ONU

 Transparența activității CA

 

5. Asigurarea unui management eficient în cadrul Consiliului Audiovizualului

 

– Perfecționarea managementului resurselor umane

– Aprobarea unei noi organigrame a CA

 

6. Gestionarea eficientă a patrimoniului și asigurarea controlului achitării taxelor stabilite de Consiliul Audiovizualului

 

7. Activitatea de licențiere și autorizație

 

– Eliberarea/ extindere/ re-înnoirea licențelor de emisie/ autorizațiilor de retransmisiune, conform prevederilor legislației

 Organizarea concursurilor pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV

 Organizarea concursurilor de eliberare/ re-înnoire a licențelor de emisie pentru serviciile de programe TV întru suplinirea capacității disponibile a multiplexului A.

Planul de acțiuni pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului poate fi găsit mai jos.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2022 AL CONSILIULUI AUDIOVIUZUALULUI