ANALIZA RAPOARTELOR ANUALE ALE FURNIZORILOR DE SERVICII MEDIA DE TELEVIZIUNE DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU ANUL 2021

27.05.2022
În cadrul ședinței de astăzi, 27 mai 2022, membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a prezentat o analiză a rapoartelor anuale pentru anul 2021 ale furnizorilor de servicii media de televiziune din Republica Moldova, însoțită de concluzii și recomandări, pe care le publicăm în continuare.

Varianta integrală a Analizei rapoartelor anuale pentru anul 2021 ale furnizorilor de servicii media de televiziune din Republica Moldova poate fi consultată alăturat.

 

Concluzii:

 

O analiză a datelor din rapoartele anuale arată că unii furnizori de servicii media consideră obligația din CSMA privind publicarea și prezentarea acestor documente ca o formalitate, nu înțeleg necesitatea asigurării transparenței proprietății și a finanțării mass-media, sau nu doresc acest lucru. Această concluzie este confirmată, printre altele, de faptul că mai mult de o treime din serviciile media de televiziune nu au publicat rapoartele lor anuale (sau, cel puțin, nu au asigurat accesul ușor și rapid pentru public), deși au pagini web, iar unii consideră că o parte din date, cum ar fi sursele de finanțare și listele de prețuri pentru publicitate, constituie un „secret comercial”.
Analiza unor date din rapoarte anuale indică, de asemenea, că, deși formal în Republica Moldova nu există nicio persoană care să dețină mai mult de două licențe de emisie pentru servicii media de televiziune, în realitate există grupuri de servicii media conectate între ele.

În ceea ce privește conținutul rapoartelor anuale, ajungem la următoarele concluzii:

 

 1. Furnizorii de servicii media uneori nu înțeleg ce date sunt obligați să prezinte în unele puncte din formular sau aleg să prezinte informații sumare;
 2. Unele puncte din raport (cu privire la volumul produselor locale, ponderea programelor în limba română, realizarea concepției serviciului media etc.) sunt interpretate de furnizori subiectiv și de obicei în favoarea lor; datele prezentate pot diferi semnificativ de datele de monitorizare ale CA;
 3. Unii furnizori consideră anumite informații pentru rapoarte drept „confidențiale” sau „secret comercial”, deși nu există temeiuri legale și aceasta contrazice principiilor pluralismului și transparenței finanțării mass-media, exprimate în Recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei;
 4. Unele puncte din formularul de raport, în redacția actuală, sunt mai puțin informative și utile pentru asigurarea transparenței activității furnizorilor serviciilor media.

 

Propuneri

 

Ce poate schimba CA pe termen scurt:

 

1. Revizuirea formularului actual al raportului anual al furnizorilor de servicii media:

 • clarificarea și reformularea unor puncte, adăugarea instrucțiunilor scurte pentru completarea lor,
 • extinderea și clarificarea punctului privind sursele de finanțare a serviciilor media, precizarea mai detaliată a categoriilor de date pe care furnizorii de servicii media sunt obligați să le facă publice,
 • reducerea unor elemente din formularul de raport și, eventual, a volumului raportului;
 • adăugarea punctelor imperativ necesare în condițiile actuale (de exemplu, adrese ale resurselor online ale furnizorilor – pagini web, pagini în rețelele sociale prin care este distribuit conținutul serviciului media),
 • introducerea unui punct în care furnizorii de servicii media vor indica adresa de pe pagina lor web unde este publicat sau va fi publicat raportul anual;

 

2. În absența sancțiunilor, încurajarea publicării rapoartelor anuale prin alte mijloace (opțiuni posibile: includerea unor criterii de transparență a proprietății la evaluarea furnizorilor de servicii media în cadrul concursurilor sau a procedurilor de selecție desfășurate de CA);

3. Publicarea rapoartelor analitice ale Consiliului Audiovizualului privind modificările în structura proprietății serviciilor media în mod regulat, conform Recomandărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei[1].

 

Pe termen lung, poate fi vorba despre propuneri de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale, care vor continua ajustarea prevederilor privind transparența proprietății mass-media la standardele europene. În acest context, sunt posibili următorii pași:

 

 1. Aplicarea Recomandărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind asigurarea transparenței surselor de finanțare ale furnizorilor de servicii media (de exemplu, dezvăluirea relațiilor contractuale cu alte companii media sau agenții de publicitate și cu partide politice care pot afecta independența editorială [2]);
 2. Introducerea unei practici conform căreia CA poate respinge raportul anual al unui furnizor de servicii media în cazul transmiterii unor informații incomplete sau false, cu obligația retrimiterii și publicării acestui document[3];
 3. Adoptarea măsurilor mai stricte în cazul furnizorilor de servicii media care nu publică rapoartele anuale pe paginile lor web, nu indică sau refuză să indice informațiile solicitate în raport;
 4. Acordarea Consiliului Audiovizualului dreptului de a publica rapoartele anuale pe pagina sa web în cazul în care furnizorul de servicii media nu are propriul site;
 5. Combaterea eludării cerințelor legale cu privire la declararea datelor despre proprietarii beneficiari și sursele de finanțare ale serviciilor media.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul

 

 


[1] https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13 – alin. 4.9.

[2] https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13 – alin. 4.7.

[3] Conform practicii anterioare a Consiliului Audiovizualului, autoritatea lua act de rapoarte și aplica sancțiuni furnizorilor care nu le-au prezentau. Exemplu: https://bit.ly/3a2F8Gg