Uniunea Europeană susține activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova printr-o donație de echipamente

09.03.2023

Uniunea Europeană susține activitatea Consiliului Audiovizualului (CA), în special cea legată de monitorizarea conținuturilor audiovizuale, printr-o donație de echipamente.

 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, ES Jānis Mažeiks, a vizitat azi Consiliul Audiovizualului pentru a dona autorității de reglementare 45 de calculatoare, 46 de dispozitive de surse neîntreruptibile de energie (UPS-uri), 16 laptopuri, 8 monitoare, două servere, precum și 55 de licențe pentru diferite tipuri de soft. Valoarea totală a echipamentului donat este 125 mii de euro.

 

În vederea asigurării unei reglementări corecte, CA va supraveghea reflectarea imparțială și echilibrată a informației, inclusiv corectitudinea redării situației din regiune, prezența programelor audiovizuale locale, spațiul egal pentru concurenții electorali, asigurarea egalității de gen în cadrul programelor audiovizuale. Toate acestea, monitorizate într-o manieră mai amplă grație dotării cu echipamentele donate de Uniunea Europeană, prin intermediul Internews.

 

 

Ambasadorul Jānis Mažeiks a declarat că Uniunea Europeană urmărește, prin contribuția sa, să modernizeze dotarea tehnică a CAului și să sporească implicit capacitățile personalului responsabil de controlul conținuturilor media audiovizuale.

 

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a spus că donația din partea Uniunii Europene va spori randamentul autorității de reglementare, monitorizarea conținuturilor audiovizuale fiind unul din cele 7 obiective pe care și le-au stabilit membrii CA pentru anul 2023.

 

CA se va concentra în acest an pe controlul serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale în ce privește:

 

  • reflectarea alegerilor locale;
  • respectarea Concepțiilor generale ale serviciilor de programe;
  • respectarea asigurării informării corecte;
  • respectarea prevederilor privind programele audiovizuale locale;
  • protejarea spațiului audiovizual național;
  • protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național;
  • respectarea condițiilor de plasare a publicității.

 

Actuala componență a Consiliului Audiovizualului și-a început mandatul pe 16 decembrie 2021, pentru o perioadă de 6 ani.

 

Imagini video de la Evenimentul public „Sprijinul Delegației UE pentru capacitățile de monitorizare ale CA”

 

 

 

***

 

 

Европейский Союз поддерживает деятельность Совета по телевидению и радио Республики Молдова посредством передачи оборудования

 

 

Европейский Союз поддерживает деятельность Совета по телевидению и радио (СТР), в особенности связанную с мониторингом аудиовизуального контента, посредством передачи оборудования.

 

Посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс в ходе официальной церемонии передал сегодня Совету по телевидению и радио 45 компьютеров, 46 источников бесперебойного питания, 16 ноутбуков, 8 мониторов, два сервера, а также 55 лицензий на различные виды программного обеспечения. Общая стоимость переданного оборудования составляет 125 тысяч евро.

 

В целях обеспечения объективного регулирования СТР будет следить за беспристрастной и сбалансированной подачей информации, в том числе за корректностью освещения ситуации в регионе, наличием местных аудиовизуальных программ, предоставлением равного пространства для конкурентов на выборах, обеспечением гендерного равенства в аудиовизуальных программах. Этот контроль будет осуществляться более широко благодаря оборудованию, предоставленному Европейским Союзом через Internews.

 

 

Посол Янис Мажейкс заявил, что Европейский Союз своим вкладом стремится модернизировать технические возможности СТР и расширить возможности персонала, ответственного за контроль аудиовизуального медиаконтента.

 

Председатель СТР Лилиана Вицу заявила, что вклад Европейского Союза повысит эффективность регулирующего органа, поскольку мониторинг аудиовизуального контента — одна из 7 целей, которые члены СТР поставили перед собой на 2023 год.

 

В этом году СТР сосредоточится на контроле программных услуг поставщиков аудиовизуальных медиауслуг с точки зрения:

 

— освещения местных выборов;

— соблюдения общих концепций программ;

— соблюдения правил корректного информирования;

— соблюдения положений о местных аудиовизуальных программах;

— защиты национального информационного пространства;

— защиты языкового и культурно-национального наследия;

— соблюдения условий размещения рекламы.

 

Нынешний состав Совета по телевидению и радио приступил к своим полномочиям 16 декабря 2021 года сроком на 6 лет.